Wat doet onze Oudervereniging?


Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op de Distelvlinder. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt de Oudervereniging haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunt hierbij het team van leerkrachten. Hierbij kunt u onder andere denken aan de volgende (buiten-) schoolse activiteiten en feesten: het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de geschiedenisweken en het Vlinderfeest.

Wat is het doel van de oudervereniging?
De oudervereniging heeft ten doel:
 • Het in samenspraak met het team organiseren van (buiten-)schoolse activiteiten
 • Het informeren over en betrekken van ouders bij deze en schoolse activiteiten
 • Het incasseren en beheren van ouderbijdragen
 
De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de oudervereniging.
 
Hoe word ik lid van de oudervereniging? 
Iedere ouder/verzorger met een kind dat onderwijs volgt op de Distelvlinder is automatisch lid van de oudervereniging.
 
De ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, Vlinderfeest, enz., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. De hoogte van deze ouderbijdrage per kind wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Om u een indicatie te geven: voor het schooljaar 2016-2017 ging het om €27,50 per kind. Voor kinderen die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 op school komen is de bijdrage €13,50.
 
Dit bedrag wordt onder meer besteed aan de volgende zaken:
 • Sinterklaasviering
 • Catering voor de ouders tijdens het kerstdiner
 • Bijdrage excursie groep 5 en 8 tijdens de Geschiedenisweken
 • Bijdrage aan de Podiumweek
 • Catering van het Vlinderfeest (2021: klik hier
 • Aankleding van diverse feesten en activiteiten
 
Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester:  
ov.distelvlinder@opo-r.nl

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. U bent dus niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Zonder ouderbijdragen kunnen bepaalde activiteiten echter niet plaatsvinden op school. Hij is dus wel nodig. Mocht het voor u om welke reden dan ook een probleem zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan verzoeken wij u om dit bij de directeur van De Distelvlinder of rechtstreeks bij de penningmeester van de OV aan te geven. Uw gegevens zullen hier vertrouwelijk worden behandeld en niet bekend worden gemaakt aan derden. Er zal dan naar een oplossing worden gezocht en, indien van toepassing, voorkomt dit dat u bij herhaling door de OV benaderd wordt voor betaling van de bijdrage.
 
Hoe werkt de Oudervereniging ? 
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen ouders/verzorgers die kenbaar hebben gemaakt in het bestuur zitting te willen nemen.
Jaarlijks worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bestuursleden gekozen/herkozen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar.
 
Indien er een vacature ontstaat, wordt dit kenbaar gemaakt middels een oproep.
Aanmelding als bestuurslid van de Oudervereniging kan geschieden door middel van het persoonlijk benaderen van één van de OV-bestuursleden (overzicht van de bestuursleden hangt in de hal van de hoofdingang) of middels een e-mail aan: ov.distelvlinder@opo-r.nl

De oudervereniging streeft ernaar om ouders/verzorgers uit alle leerjaren in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. Vanuit het Distelvlinderteam is een leerkracht contactpersoon voor de OV.

De oudervereniging vergadert acht keer per jaar. Onderwerpen die op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld: het Vlinderfeest, Sinterklaas- en kerstfeest, Podiumweek, de financiën. Daarnaast organiseert de Oudervereniging in het najaar de jaarlijkse ALV. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze te komen bijwonen.

De oudervereniging heeft in het verleden een aantal projecten gerealiseerd, zoals:
 
 • De aankoop van bankjes en bomen voor het schoolplein
 • Subsidieaanvraag ten behoeve van verfraaiing van het schoolplein
 • Aanschaf licht- en geluidsinstallatie ten behoeve van de school
 • Aanschaf nieuw spelmateriaal
 
Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer informatie over één van bovenstaande zaken, dan kunt u hiervoor terecht bij een van de bestuursleden.
  
Bestuur van de oudervereniging
Het bestuur van de OV bestaat momenteel uit: Marian Bleijenberg (voorzitter), Mijke Jacobi (penningmeester), Ester Koller (secretaris), Jessica Verwer, Else Storm, Janneke Peerdeman, Liselotte Nuijten, Saskia Rietveld en Berry van den Heuvel.
Vanuit het schoolteam neemt Esther Hofman zitting in de OV.
 
De oudervereniging kan echter niet bestaan uit het bestuur alleen! 
Ook ú maakt deel uit van oudervereniging van onze school. 

Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u de notulen van de vergaderingen per e-mail toegestuurd krijgen. Stuurt u hiervoor een e-mail aan: ov.distelvlinder@opo-r.nl